Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2018

oskaa
4070 f08b
Reposted fromtotal1ty total1ty viaaperture aperture
oskaa
6893 ab28 500
Reposted fromantichris antichris viapulczynski pulczynski
oskaa
8138 cc7e 500
Reposted fromoll oll
oskaa
Naprawisz się. Wydobrzejesz. Rany się zasklepią, może zostaną blizny, ale właśnie po to, żeby przypominać Ci, że przetrwałaś, że było cholernie ciężko, ale dałaś radę. Wszystko, co złe kiedyś się kończy. Wtedy przychodzi nowe, dobre i rozsiada się w Twojej głowie. Nie wiem kiedy, ale wiem, że warto na to zaczekać.
— dobrze jest. nie rycz.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoll oll
oskaa
1191 0316
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaoll oll
oskaa
3888 86e4 500
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l viaoll oll
oskaa
2976 2096 500
Reposted fromoll oll
oskaa
3049 296b 500
Reposted fromoll oll
oskaa
5908 cb23
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaoll oll
oskaa
6794 0ab8
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasiostra siostra
oskaa
6752 5e54 500
Reposted fromtfu tfu viaHanoi Hanoi
oskaa
Reposted fromFlau Flau viaHanoi Hanoi
oskaa
7910 6641 500
Reposted fromidiod idiod viasiostra siostra
oskaa
0032 cd75 500
Najpierw masa - potem fuzja.
oskaa
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viaceplus ceplus
oskaa
8845 2149 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaceplus ceplus
oskaa
6876 ca44 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaceplus ceplus
oskaa
0658 e92a 500
Reposted fromratek ratek viapulczynski pulczynski

July 08 2018

oskaa
7575 aaee
Reposted fromtichga tichga viasiostra siostra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl