Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2019

oskaa
6803 cf87 500
Reposted fromfeegloo feegloo viasiostra siostra

July 07 2019

oskaa
5640 8662 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaganzrockbar ganzrockbar
oskaa
1487 8235
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
oskaa
1758 b609 500
Reposted fromzciach zciach viaHanoi Hanoi
oskaa
4235 06ca 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaganzrockbar ganzrockbar
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viaoll oll
oskaa
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viaoll oll
oskaa
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viaganzrockbar ganzrockbar

March 30 2019

oskaa
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
oskaa
1139 9d50 500
stay tuned
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasiostra siostra
oskaa
2326 65ea 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasiostra siostra
oskaa
5016 bd0c 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
oskaa
4831 1911 500
Reposted fromoll oll
oskaa
4839 ed6a 500
Reposted fromoll oll
oskaa
4010 a4a9 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viasiostra siostra
oskaa
0380 e8b2 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viasiostra siostra
oskaa
5170 77b0 500
Reposted fromvanite vanite viasiostra siostra
oskaa
Reposted frominzynier inzynier viasiostra siostra
oskaa
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viaoll oll
oskaa
6264 57ff 500
Reposted fromTamahl Tamahl viasiostra siostra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl